Mağara Araştırma Derneği Tüzüğü

I. BÖLÜM
TEMEL HÜKÜMLER
Madde 1. Derneğin adı: Mağara Araştırma Derneği, kısaltılmış adı MAD’dır. Merkezi Ankara'dadır. Dernek genel kurul kararı ile şube ve temsicilik açabilir, faaliyet alanlarını belirleyebilir, bu alanlara ilişkin değişiklikler ve birleştirmeler yapabilir.

Madde 2. Adresi: Anıttepe Mah. Kubilay Sok. Kubilay Apt. No: 17/1 Maltepe/ Ankara’dır. Ankara’da adres değişikliği yapmaya yönetim kurulu, şube adreslerini bulundukları yerleşim yeri içinde değiştirmeye şube yönetim kurulu yetkilidir.

DERNEĞİN AMACI VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Madde 3. Derneğin amacı yurdumuzda bulunan mağaraların araştırılması; jeolojik, hidrojeolojik, biyolojik, prehistorik, arkeolojik, coğrafi, tıbbi olarak değerlendirerek kamu yararına hizmet etmek; doğal ve kültürel zenginlikler olarak mağaraların ve mağaraları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çevrenin korunması, mağaracılığın bir doğa sporu olarak geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Madde 4. Dernek amacını aşağıdaki çalışmalar ile gerçekleştirir.

a) Türkiye mağaralarının araştırılması ve sınıflandırılması,

b) Mağaralarda dernek tüzüğünün amaç maddesinde belirtilen bilimsel çalışmaların yapılması, tıbbi özelliklerin sağlık hizmetine sunulması, doğal güzelliklerin halka tanıtılması, mağara doğal ortamlarının korunması ile ilgili projeler hazırlanması ve yürütülmesi, ülkemizdeki mağaralar ile ilgili ekolojik problemlerin tesbit edilmesi, eğitim ve koruma amaçlı projelerin hazırlanması ve/veya bu konuda hazırlık yapanlar ile işbirliğine gidilmesi,

c) Önemli görülen mağaralara dernek amaçları doğrultusunda; bilimsel, sportif, araştırma ve tanıtma gezileri düzenlenmesi, bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalanması,

d) Dernek çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan mağaralar ve bulgular konusunda makale, dergi ve kitap yayınlanması, raporlar hazırlanması, konferans ve seminerler düzenlenmesi; sesli, görüntülü, yazılı ve elektronik yayınlar yapılması veya bu alanda çalışan kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi,

e) Yurt içinde ve/veya dışında bulunan ve aynı konuda çalışan kuruluşlarla karşılıklı bilimsel, sportif ilişkiler kurulması ve işbirliğinin geliştirilmesi ile üst kuruluşlar ve platformların kurulması ve/veya bunlara üye olunması,

f) Şubeler ve temsilcilikler açılması yolu ile sportif mağaracılığın geliştirilmesi ve dernek faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,
g) Mağaraların ekonomik amaçlı kullanılması girişimlerini öncelikle doğa koruma çerçevesinde değerlendirerek görüş oluşturulması, konu ile ilgili diğer resmi/sivil kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi, doğal ve tarihi çevreyi koruyucu çalışmaların yapılması ve çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyetlerde bulunulması.

h) Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulması.

ı) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurul kararı ile taşınmaz mallar satın alınması, satılması, kiralanması, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek edilmesi,

i) Yardım ve bağış alınması ve verilmesi; koşullu veya koşulsuz vasiyetlerin kabul edilmesi.

II. BÖLÜM
DERNEK ÜYELİĞİ
Madde 5. Derneğin 'asil' ve 'fahri' olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

a) Asil üye: Dernek çalışmalarına düzenli olarak katılan ve üyelik aidatlarını düzenli olarak ödeyen gerçek ve tüzel kişi üyelerdir.

b) Fahri üye: Derneğe, sportif mağaracılık ve mağarabilimine maddi ve manevi katkılarda bulunan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Asil üyeler yönetim kurulu kararı; fahri üyeler, yönetim kurulu teklifi ve genel kurul kararı ile dernek üyesi olabilirler.

ÜYE OLMA ŞARTLARI
Madde 6. Fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat maddeleri uyarınca derneklere üye olması yasaklanmamış olan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olan herkes derneğe üye olabilir.
Türk vatandaşı olmayanların dernek üyesi olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan koşullara ek olarak Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmaları gerekir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

ÜYELİK BAŞVURU USULÜ
Madde 7. Üyelik başvurularını değerlendirme ve kabul etme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Üyelik başvuru ve kabul işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Genel Merkezde: Tüzüğün üye olmak için aradığı şartları taşıyan istekli, üyelik başvuru formunu doldurarak yönetim kuruluna başvurur. Üyelik başvuru formunda isteklinin açık kimliği, adresi, dernek tüzük amaçlarına uymayı ve yıllık aidatı ödemeyi kabul ettiğine ilişkin imzası ile derneğin bir asil üyesinin tanıtma imzası bulunur. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruyu en çok 30 gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve durumu başvuru sahibine yazı ile bildirir. Dernek üyeliği, gerekli işlemler tamamlanıp üye kayıt aidatının yatırılması ile başvuru sahibinin adının üye kayıt defterine yazılması ve üye kayıt numarası verilmesiyle gerçekleşir.

b) Şubelerde: Üyelik işlemleri, şube bünyesinde genel merkezle aynı şekilde yapılır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Madde 8. Her üye dilediğinde dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ya da dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyen üyeler, durumu derhal yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek zorundadır.
Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı ya da amaca zarar verici hareket edenler, kanunların ya da dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybederler. Dernek amaçlarına ya da üye ödev ve yükümlülüklerine aykırı davranan üyeler, Yönetim Kurulu’nun teklifi kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

a) Aidatını belirtilen zamanda ödemeyen üye yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen bir ay içerisinde ödeme yapmayan gerçek ve tüzel kişi üyelerin dernek üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin işlemler başlatılarak durum ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

b) Yönetim kurulunca, disiplin suçu işlediğine kesin olarak karar verilen üyeler hakkında suçun işlendiği günü takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında değerlendirme yapılarak karara varılır ve durum üyeye yazılı olarak bildirilir.

c) Yönetim kurulu tarafından genel kurul toplantısına çağırıldığı halde özürsüz, mazeret dilekçesi vermeksizin gelmeyen üye üyelikten çıkartılır.

Üyenin ölümü veya gaipliği, üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması, derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Kendi isteği ile üyelikten ayrılan veya çıkarma yolu ile üyeliği son bulanlar dernek kimlik kartlarını dernek veya şube yönetim kuruluna iade etmek zorundadırlar.

Üyelikten istifa edenler ile dernek yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanlar kişiler dernek adına ilişki kuramaz, imza atamaz, görüş açıklayamaz. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılmak üzere adli makamlara başvurulur.

Madde 9. Herhangi bir nedenle dernek üyeliğini kaybeden veya ettirilenler aidatlarını geri alamazlar. Ancak ölüm hali dışında dernek üyeliğinden ayrılan üyeler üyelikten doğan eski aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 10. Dernek üyeleri,
Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatlarla kendisine tanınan tüm haklardan yararlanmak, genel kurulda oy kullanmak, derneğin yetkili kurullarınca derneğin tüm etkinliklerine katılmak hakkına sahiptir.
Genel kurula katılmak, genel kurul kararlarına uymak, genel kurulca saptanan üyelik aidatını düzenli olarak ödemek, diğer resmi ve/veya sivil kuruluşlar ile ilgili yetkili organlarca verilen işbirliği kararlara uymak, sportif mağaracılık ve mağara bilimi ile ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili dernek birimlerini haberdar etmek, yazılı ve görsel çalışmaları tamamlanınca birer örneğini rapor halinde yönetim kuruluna sunmak zorundadır.

Madde 11. Dernek üyesinin ödemesi gereken aidatların alınışı:
a) Üyelik kayıt aidatı kişinin üye kaydı yapılırken bir kez alınır ve 20 YTL’dir.
b) Üyelik aidatı ve yıllık üye aidatı; yılda bir kez toplanan genel kurulda oy çokluğu ile saptanır.

c) Yıllık üye aidatı yıllık toplam 84 YTL’dir. Üye aidatların toplanma şekli yönetim kurulunun çıkaracağı yönerge ile belirlenir.III. BÖLÜM
DERNEK ORGANLARI, SEÇİMİ, İŞLEYİŞİ, GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 12. Derneğin organları; kanunun aradığı zorunlu dernek organları olup dernek gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu kararı ile başka organlar da oluşturabilir. Şubeler de kendi faaliyet alanları içerisinde şube yönetim kurulu kararı ile başka organlar oluşturabilir. Ancak organlara; yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 13. Dernek genel kurulu toplantı tarihine kadar aidat borcunu ödemiş olan üyelerin tümünden oluşur. Genel kurul iki şekilde toplanır :

a) Olağan genel kurul: Yılda bir kez, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının Ocak ayında yapılması zorunludur.

b) Olağanüstü genel kurul: Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetim kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine yerel sulh hakimi duruşma yaparak üyelerin arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ
Madde 14. Yönetim kurulu; dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Gündem yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek koşuluyla yönetim kurulu tarafından üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTININ YERİ VE YETER SAYISI
Madde 15. Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz. Şube genel kurulları, bulundukları yerleşim merkezlerinde yapılırlar.

Madde 16. Dernek ve şube genel kurulları, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULLERİ VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 17. Dernek ve şube genel kurul toplantıları belirlenen ve üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 16. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır, toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 18. Dernek ve şube genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak genel kurul toplantılarında hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 19. Genel kurul derneğin en yüksek ve yetkili organıdır. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır :

a) Dernek organlarının seçilmesi
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun aklanması
d) Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçesinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
f) Derneğin üst kuruluşların kuruluşu, halihazırda kurulmuş olanlara katılması veya bunlardan ayrılması
g) Derneğin uluslararası etkinlikte bulunması, yurt dışındaki derneklere üye olarak katılması veya ayrılması
h) Derneğin feshedilmesi
ı) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli gördüğü yerlerde dernek şube ve temsilciliklerinin açılması veya kapatılması
i) Kamu yararına çalışan dernek ve kanunda belirtilen isimlerin alınabilmesi yönetim kurulunu yetkilendirmek
j) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

KARAR YETER SAYISI VE OY KULLANMA USULÜ
Madde 20. Dernek ve şube genel kurul kararları toplantıda bulunanların oy çokluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ile ilgili alınacak kararlarda toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin çoğunluğu aranır. Derneğin feshi ile ilgili görüşme tüzüğün özel maddesine göre yapılır.

Genel Kurulda kararlar açık oy ile alınır. Seçimler gizli oy ve açık sayım ilkesine göre yapılır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Gerçek kişi dernek üyelerinin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Tüzel kişi dernek üyeleri adına tüzel kişi yönetim kurulu başkanı veya yazı ile görevlendireceği bir kişi oy kullanır. Gerçek kişi üyeler oyunu bizzat kullanmak, tüzel kişi üyelerde ise oy kullanmak için oy kullanacak kişinin yazılı olarak yetkilendirilmesi ve yetki yazısını oy kullanmadan genel kurula sunma koşulu aranır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ
Madde 21. Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde en çok oy alandan başlayarak yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Derneğin amaçları doğrultusunda etkinliklerini düzenlemek ve yürütmek
b) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
d) T.C. vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde 10 gün içinde keyfiyeti mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek
e) Üyelere ve disiplin uygulamalarındaki aksaklıklarla ilgili gerek bir başvurma üzerine, gerek doğrudan doğruya kurula yansıtılan konular hakkında karara varmak
f) Alt birim sorumlularınca verilen kararlardan onay gerektirenleri incelemek ve sonuca bağlamak
g) Denetleme kurulunun raporlarını incelemek ve gerekli işlemleri yapmak
h) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
ı) Kamu yararına çalışan dernek ve kanunda belirtilen isimlerin alınabilmesi için çalışma ve başvurular yapmak
i) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ulusal/uluslararası faaliyet ve işbirliği için gerekli tüm çalışmaları yapmak
j) Genel Merkez ve şubelerin tüm karar ve işlemlerini izlemek ve gerektiğinde denetlemek, çalışmalarını düzenlemek için yönerge oluşturmak, kararlar almak. Gerekli hallerde şubelerin denetimi için alt birimler oluşturmak

Madde 22. Yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak kendi arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Başkan, yönetim kurulunu yönetir ve derneği temsil eder. Başkanın olmadığı durumlarda yönetim kuruluna başkan yardımcısı başkanlık eder. Yönetim kurulu, başkanlığın boşalması halinde, yeni başkanı seçer. Sekreter, dernek yönetim kurulunun kararlarının uygulanmasını sağlar, yazışmaları yürütür, toplantı gündemlerini hazırlar, başkan ve başkan yardımcısının olmadığı hallerde derneği temsil eder. Sayman, derneğin mali işleriyle ilgilenir, gerekli kayıtları tutar. Derneğin parası ulusal bir bankada açılan hesapta bulundurulur, dernek hesabından para çekilmesi, yönetim kurulu kararı ile yetkilendirilen; saymanın veya dernek üyelerinin imzalarıyla olur.

Madde 23. Yönetim kurulu ayda bir defa toplanır. Toplantı için en az üç üyenin hazır bulunması, bunlardan birinin başkan veya başkan yardımcısı olması şarttır. Kurul kararları adi çoğunlukla alınır. Ancak oylar eşit olursa, başkanın, o yoksa başkan yardımcısının bulunduğu tarafın önerisi, karar kabul edilir. Yönetim kurulu toplantısına özür belirtmeksizin üst üste üç defa gelmeyen üye ayrılmış sayılır. Eğer mazeret söz konusu ise üyenin bunu katılamayacağı toplantıdan önce bildirmesi ve mazeretin yönetim kurulunca onaylanması gerekir.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
Madde 24. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle (yedeklerinde getirilmesinden sonra) üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.


DENETİM KURULU OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ
Madde 25. Dernekte iç denetim esastır. Denetim kurulu üç asil, üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetçiler yönetim kurulunun işlerini, defter ve kayıtlarını tüzük ve ilgili mevzuata uygunluğu açısından denetlemekle görevlidir. Denetim görevlerini istedikleri zaman yapabilirler, ancak iki denetim arasındaki süre 6 ayı geçemez. Denetimler sonunda durumu belirten bir tutanak düzenlenerek yönetim kuruluna verilir. Denetçiler dönem sonunda düzenledikleri raporu genel merkez genel kuruluna sunarlar. Denetim sonunda, mali işlerde kesin bir yolsuzluk saptanır ve bu hususta bütün üyeler birleşirse, durum ayrıntılarıyla yönetim kuruluna bildirilir ve genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması istenir. Yönetim kurulu, denetçilerin gün ve gündem saptayarak yaptıkları isteme uymak zorundadır. Denetçiler, dinleyici sıfatıyla yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak yönetsel işlere karışamazlar.

DERNEK ALT BİRİMLERİ
Madde 26. Birimlerin çalışması genel merkez yönetim kurulunca belirlenen yönerge çerçevesinde sağlanır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 27. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Şube genel kurulları için de aynı hükümler geçerlidir.

DİSİPLİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 28. Derneğe kayıtlı üyelerden tüzük, yönerge ve yasalara aykırı hareketi görülenlerle, kabullendiği anlaşmalara uymayan ve konu ile ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açanlara savunmaları alındıktan sonra 1 ay içerisinde aşağıdaki cezalar yönetim kurulu kararı ile verilir.

1. Uyarı
2. Kınama
3. Görevden alma
4. Üyelikten çıkarma

Yönetim kurulunun çağrısına rağmen savunma vermeyen üyeler, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

a) Yukarıdaki cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak suç sayılan fiilin nitelik ve sonucuna göre cezalardan birisi uygulanır.
b) Uyarı ve kınama cezalarına karşı itiraz edilemez. Görevden alma ve üyelikten çıkarma cezalarına karşı cezanın yönetim kurulu tarafından üyeye bildirilmesini takip eden on gün içinde yazılı olarak ve gerekçe göstererek itiraz edilebilir.

c) Verilen kınama, görevden alma ve üyelikten çıkarma cezaları gerekçeleri ile beraber üyenin özel kaydına işlenir. İki yıl hiç ceza almayan üyenin daha önce almış olduğu cezalar kayıtlardan çıkarılır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 29. Derneğin gelir kaynakları şunlardır :

a) Üye aidatları
b) Derneğin yaptığı yayınlar, düzenlenen gezi, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler
c) Derneğin ayni ve nakdi mal varlığından sağlanan gelirler, faizler ve fon kazançları ile varsa işletmelerinden sağlanan gelirler.
d) Özel kişi ve kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımlar ile vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,
e) Yardım toplama hakkındaki düzenlemelere uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f) Her türlü nakdi ve ayni yardımdan ibarettir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 30. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR
Madde 31. Dernek, Kanun’un aradığı ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen defterleri tutar.
Bu madde gereği tutulması gereken defterlerin noter veya dernekler dairesi başkanlığınca tasdik edilmiş olması gerekir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL
Madde 32. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi, özel kanunlarla gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak basılı alındı belgelerinin, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ilgili maddesine ve yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

DERNEK TÜZÜK VE İKAMETGAHININ BİLDİRİMİ
Madde 33. Dernek tüzüğü, genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilmesi durumunda değişiklik metni 30 gün içerisinde dernekler dairesi başkanlığına sunulur. Tüzük ve dernek ikametgahında yapılan değişikliklerde de aynı usule uyulur.

IV. BÖLÜM
ŞUBELERİN ORGANLARI, ORGANLARIN SEÇİMİ, İŞLEYİŞİ, GÖREV VE YETKİLERİ ŞUBELERİN KURULMASI
Madde 34. Şube açılmasına dernek genel kurulunda toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Genel kurul tarafından, bu konuda çalışma yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilir. Yönetim kurulunca görevlendirilen ve yetki verilen en az 3 üye tarafından kuruluş çalışmaları yürütülür. Şube açılması işlemleri dernekler kanununa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yürütülür.


ŞUBE GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 35. Şube genel kurulları, şubeye kayıtlı asli üyelerden genel kurula katılma hakkına haiz olanlardan oluşur ve her yıl genel merkez genel kurul toplantısından iki ay önce ekim ayında yapılır.

Şube genel kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler.

a) Şube organlarının seçilmesi
b) Şube yönetim ve şube denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, şube yönetim kurulunun aklanması
c) Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçesinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
d) Gerekli durumlarda; tüzük değişikliği için dernek genel kuruluna öneri hazırlanması
e) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde şube genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
f) Genel merkez genel kuruluna katılacak delegelerin seçilmesi.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ
Madde 36. Şube yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üye olmak üzere şube genel kurulunca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde en çok oy alandan başlayarak yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Şube Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Derneğin amaçları doğrultusunda etkinliklerini düzenlemek ve yürütmek
b) Derneği; şube seviyesinde temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
c) Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
d) T.C. vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek
e) Üyelere ve disiplin uygulamalarındaki aksaklıklarla ilgili gerek bir başvurma üzerine, gerek doğrudan doğruya kurula yansıtılan konular hakkında karara varmak
f) Alt birim sorumlularınca verilen kararlardan onay gerektirenleri incelemek ve sonuca bağlamak
g) Denetleme kurulunun (şube ve/veya genel merkezden görevlendirilmiş) raporlarını incelemek ve gerekli işlemleri yapmak
h) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri şube seviyesinde yapmak ve yetkileri kullanmak
ı) Şubenin genel merkez ile uyumlu çalışmasını sağlamak
i) Şube genel kurulundan sonra en geç bir ay içinde; genel kurul ile ilgili ayrıntılı raporu ve genel kurul tutanaklarını genel merkez yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek

Madde 37. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak kendi arasında; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Seçilenlerin görevleri; şube bünyesinde genel merkez yönetim kurulunun aynısıdır.

Madde 38. Şube yönetim kurulu ayda bir defa toplanır. Toplantı için yönetim kurulunun üç üyesininde hazır bulunması gereklidir. Kurul kararları adi çoğunlukla alınır.

ŞUBE DENETİM KURULU OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ
Madde 39. Şube denetim kurulu; üç asil ve üç yedek olmak üzere şube genel kurulunca seçilir. Şube denetim kurulunun yetki ve görevleri; şube bünyesinde genel merkez denetleme kurulu görev ve yetkilerinin aynısıdır.

ŞUBELERİN GELİRLERİ
Madde 40. Şube gelirleri;
a) Şubeye kayıtlı üyelerden alınan aidat,
b) Tüzüğün 29. maddesinde gösterilen kaynaklardan şube faaliyetleri ile sağlanacak gelirler,
c) Genel Merkezce yapılan ayni ve nakdi katkılardan oluşur.

ŞUBELERİN GENEL MERKEZE KARŞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Madde 41. Bütün şubeler genel merkeze bağlı alt birimler şeklinde çalışırlar. Şubeler tüzükteki amaçların gerçekleşmesi için, kuruldukları yerleşim yerinde derneği temsil ederler.
Şubenin genel merkeze karşı görev ve sorumlulukları şunlardır.
a) Şubeler dernek amacını gerçekleştirmek için yaptıkları çalışmaları yazılı raporlar halinde dernek yönetimine bildirirler. Bununla ilgili çalışmalar, yönetim kurulunun hazırladığı yönergeler doğrultusunda sürdürülür.
b) Şubeler genel merkezin verdiği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
c) Şubeler derneğin etkinlik alanı ile uğraşan diğer kuruluşlarla yapacakları iletişim ve ortak çalışmalarda genel merkeze karşı sorumludurlar. Yabancı ülke kuruluşları ile olan ilişkiler genel merkez tarafından yürütülür. Şubeler ancak genel merkez tarafından yetki verilmesi halinde bu kuruluşlar ile iletişim kurabilirler.
d) Şubelerdeki üyeler aidatlarını şube saymanına öderler. Bu aidatlar şube geliri olarak sınıflanır. Şubeler elde ettikleri gelirin % 20 sini genel merkeze aktarırlar. Bu miktar şube genel kurulu öncesi, şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan muhasebe raporunda belirtilir. Bu miktarın arttırılması, şube yönetim kurulunun önerisi ile şube genel kurulunun yetkisindedir. Belirlenen miktarın genel merkeze aktarılması şube genel kurulundan sonra en geç bir ay içinde gerçekleşir. Şubeler mali sıkıntıya girerse; bu ödeme genel merkez yönetim kurulunun kararı ile yapılmaz.
e) Şube yönetimlerinin aldıkları kararlar dernek yönetiminin denetimine açıktır. Anlaşmazlık oluşması durumunda dernek yönetiminin konu ile ilgili aldığı kararlar esastır. Bu durumda; şube yönetimi alınan bu kararları uygulamakla yükümlüdür.

ŞUBELERİN GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ
Madde 42. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delegedir. 100’e kadar üyesi olan şubelerde 1/2 oranında; 100’den fazla üyesi olan şubelerde ilk 100 üye için 1/2 oranı ve 100’den fazla her 10 üyeye 1 delege eklenmek suretiyle delege sayısı belirlenir. Şube genel kurulunda seçilecek delegeler de, seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.


V. BÖLÜM
TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

GENEL KURUL KARARI İLE FESİH
Madde 43. Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise üyeler tüzüğün 14. Maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

MAHKEME KARARI İLE FESİH VEYA KAPATILMA
Madde 44. Dernekler Kanunu’nda ve diğer kanunlarda öngörülen hallerde dernek ancak mahkeme kararıyla fesh edilir veya kapatılır.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA
Madde 45. Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 16. maddede belirtilen yeterli sayının bulunmaması sebebi ile üst üste iki olağan genel merkez genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tesbiti, dernek merkezinin bulunduğu yeri en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

TASFİYE
Madde 46. Derneğin genel kurul tarafından fesh edilmesi halinde; derneğin mal, para ve hakları genel kurulca belirlenen kurum veya kuruluşlara bağışlanır. Genel kurulca bu konuda bir karar alınmamış ise veya dernek kendiliğinden dağılmış duruma düşer ise veya mahkemece fesh edilir veya kapatılırsa, derneğin bütün mal, para ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Madde 47. Bu tüzükte geçen “Genel Kurul” ve “Genel Merkez Genel Kurul”, Mağara Araştırma Derneği Merkez Genel Kurulu’nu; “Yönetim Kurulu”, “Merkez Yönetim Kurulu”, “Genel Merkez Yönetim Kurulu”, Mağara Araştırma Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nu; “Şube Genel Kurulu” Şube Genel Kurullarını; “Şube Yönetim Kurulu”, Şube Yönetim Kurullarını ifade eder.

TÜZÜGÜN KABULÜ
5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca yeniden düzenlenen V Bölüm ve 47 maddeden oluşan bu tüzük 22/01/2006 tarihinde yapılan olağan genel kurulda kabul edilmiştir.
MAD